مطالعات توسعه اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2012-12) , صفحات (23-34)

عنوان : ( تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است؛ حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و جنبه های مختلفی را در برمی گیرد. با توجه به این که یکی از دلائل شکل‌گیری شهرهای جدید در ایران، طراحی محیط‌های برنامه‌ریزی شده و مطلوب برای ساکنان آن بوده ، پیگیری این موضوع که شرکت عمران شهرهای جدید تا چه اندازه توانسته است رضایت‌مندی شهروندان را فراهم نماید، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخش‌هایی توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های میدانی (پرسشنامه) از 251 خانوار شهری نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه‌ی معناداری بین عملکرد مدیریت شهری با کیفیت ذهنی و عینی زندگی از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی 802/0 وجود دارد. فراهم نمودن خدمات شهری توسط شرکت عمران با 3/42 درصد بیشترین تأثیر مسقیم را بر کیفیت زندگی شهروندان بر جای گذاشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی از قبیل ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری، ارائه خدمات شهری گوناگون، بسط و گسترش روحیه‌ی شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تلاش در جهت زیباسازی سیما و منظر شهری با هدف افزایش سطح رضایت‌مندی ساکنین و غیره در شهر جدید گلبهار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, تأسیسات و تجهیزات شهری, خدمات شهری, کیفیت عینی زندگی, کیفیت ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036068,
author = {عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار)},
journal = {مطالعات توسعه اجتماعی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-6229},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {تأسیسات و تجهیزات شهری، خدمات شهری، کیفیت عینی زندگی، کیفیت ذهنی زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J مطالعات توسعه اجتماعی ایران
%@ 2008-6229
%D 2012

[Download]