اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور , 2013-09-12

عنوان : ( تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه )

نویسندگان: سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و محتوی کلروفیل شاهدانه، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال 1390 در قالب طرح کاملاَ تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد. سطوح شوری شامل 4/2 (شاهد)، 4/4، 4/6، 4/8، 4/10 و 4/12 دسی‌زیمنس‌ بر متر بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تجمع ماده خشک شاهدانه برابر با 2/451 گرم بر متر مربع برای شاهد حاصل شد. با افزایش شوری از 4/4 به 4/12 دسی زیمنس بر متر شاخص سطح برگ و میزان تجمع ماده خشک شاهدانه به ترتیب برابر با 24 و 35 درصد کاهش یافت. اثر تنش شوری بر عدد کلروفیل متر شاهدانه معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش شوری عدد کلروفیل متر از 2/42 برای شاهد به 2/32 در تیمار 4/12 دسی زیمنس بر متر کاهش یافت. بدین ترتیب، با توجه به نتایج که مؤید مقاومت نسبی شاهدانه در مقابل تنش شوری می باشد، می توان کاشت این گیاه را در مناطق شور مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, تجمع ماده خشک, تنش شوری, شاهدانه, فتوسنتز, کلروفیل متر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036069,
author = {خرم دل, سرور and خوشنودیزدی, اصغر and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور},
year = {2013},
location = {آذربایجان, ايران},
keywords = {تجمع ماده خشک، تنش شوری، شاهدانه، فتوسنتز، کلروفیل متر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه
%A خرم دل, سرور
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
%D 2013

[Download]