اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور , 2013-09-12

Title : ( ارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتان )

Authors: Surur Khorramdel , سوسن خرم دل , محمد حسن هاتفی فرجیان ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه دو گونه مریم گلی کبیر و کتان تحت تأثیر سطوح شوری با کلرید سدیم، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح شوری شامل صفر، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد اثر سطوح شوری بر سرعت جوانه‌زنی، جوانه‌زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی مریم گلی کبیر و کتان معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش سطح شوری از صفر تا 20 دسی زیمنس بر متر سرعت جوانه‌زنی کتان و مریم گلی کبیر به ترتیب 58 و 100 درصد کاهش یافت. میزان این کاهش برای درصد جوانه‌زنی نهایی کتان و مریم گلی کبیر به ترتیب برابر با 57 و 100 درصد بود. افزایش شوری با اختلال در فرآیندهای هیدرولیزی و واکنش های آنزیمی بذر، باعث کاهش خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه کتان و مریم گلی کبیر شده است. به طور کلی، نتایج نشان داد که کتان در مرحله جوانه‌زنی نسبت به تنش شوری متحمل تر از مریم گلی کبیر می باشد، لذا می توان کاشت این گونه را به عنوان گیاهی مقاوم برای کاشت در مناطق شور مدنظر قرار داد.

Keywords

, استقرار, تنش غیرزیستی, شاخص بنیه بذر, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036070,
author = {Khorramdel, Surur and سوسن خرم دل and محمد حسن هاتفی فرجیان},
title = {ارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتان},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور},
year = {2013},
location = {آذربایجان, IRAN},
keywords = {استقرار، تنش غیرزیستی، شاخص بنیه بذر، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتان
%A Khorramdel, Surur
%A سوسن خرم دل
%A محمد حسن هاتفی فرجیان
%J اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
%D 2013

[Download]