ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-4) , صفحات (144-153)

عنوان : ( تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند )

نویسندگان: کبری هدایتی قلعه صفا , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , شهرام بیرقی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکر یکی از مواد غذائی مهم مورد نیاز، بطور عمده از چغندرقند و نیشکر به دست می آید. با توجه به اهمیت شکر، سطح کشت قابل توجه محصول چغندرقند و نیز تعدد کارخانجات صنایع قند و شکر در کل استان های خراسان، انجام تحقیقات به منظور دستیابی به راه کارهایی جهت افزایش راندمان استخراج قند ضروری است. در این تحقیق تأثیر فرکانس امواج فراصوت، دما و زمان موج دهی بر روی خواص مکانیکی و میزان استخراج قند از چغندرقند با رطوبت پایه 75% مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور توسط یک دستگاه حمام فراصوت در مقیاس آزمایشگاهی، تأثیر فاکتورهای فرکانس (بدون موج دهی، 25 و 45 کیلوهرتز)، دما (25، 50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان موج‌ دهی (10، 20 و30 دقیقه) بر روی نمونه‌ها مطالعه گردید و با نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای فرکانس، دما و زمان تأثیر معنی داری بر افزایش استخراج قند داشته است و می تواند نسبت به نمونه شاهد راندمان قندگیری را تا 56% افزایش دهد. میزان مدول الاستیسیته و مدول برشی روند کاهشی داشتند. میزان انرژی کل گسیختگی، انرژی کل برشی، نیروی حداکثر گسیختگی و نقطه تسلیم گسیختگی روند افزایشی داشتند. فرکانس بر روی نقطه تسلیم برشی و نیروی برشی تأثیر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, چغندرقند, خواص مکانیکی, عیار قند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036079,
author = {هدایتی قلعه صفا, کبری and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and شهرام بیرقی طوسی},
title = {تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {144--153},
numpages = {9},
keywords = {امواج فراصوت، چغندرقند، خواص مکانیکی، عیار قند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند
%A هدایتی قلعه صفا, کبری
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A شهرام بیرقی طوسی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2013

[Download]