بین المللی علوم مهندسی, دوره (15), شماره (2), سال (2004-8) , صفحات (117-131)

عنوان : ( معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریدون ایرانی , رضا اسماعیل فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا حرکت برای یک دستگاه سه درجه آزادی که الگوی ساده ای از جرم متحرک بر سطح نا صاف یک پل است به دست آمده است.سپس نقش پارامترهای مختلف در روابط حرکت مورد بررسی قرار گرفته ودر نهایت با استفاده از برنامه رایانه ای تهیه شده الگوی نامبرده تحلیل گردیده است و به طوری که تاثیرات قابل توجهی را که عوامل سرعت وجرم خودرو و ناهمواری وخصوصا مشتقات آن در روابط حرکت ایفا می نماید مشخص می سازد.

کلمات کلیدی

دینامیک سازه هاو جرم متحرکوحرکت خودروو ارتعاش پل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036085,
author = {ایرانی, فریدون and اسماعیل فر, رضا},
title = {معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2004},
volume = {15},
number = {2},
month = {August},
issn = {1018-7375},
pages = {117--131},
numpages = {14},
keywords = {دینامیک سازه هاو جرم متحرکوحرکت خودروو ارتعاش پل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی
%A ایرانی, فریدون
%A اسماعیل فر, رضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2004

[Download]