پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (105-116)

عنوان : ( بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین پتانسیل های غشاهای نانوفیلتراسیون حذف یون ها از آب ها و پسآب ها با اهداف مختلف است. از جمله این اهداف می توان به سختی زدائی از آب آشامیدنی، حذف یون های فلزات سنگین و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده مجدد از آنها اشاره نمود. در این تحقیق از غشاء نانو فیلتراسیون برای حذف مهمترین یون های موجود در آب پرس تفاله چغندر قند (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-) با هدف استفاده مجدد از آن استفاده شده است. اثر پارامترهای عملیاتی (دما و فشار) و غلظت بر پارامترهای کارایی فرآیند فیلتراسیون غشایی (شار تراوه، گرفتگی و در صد دفع اجزاء) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دما شار تراوه، گرفتگی افزایش و درصد دفع یون ها کاهش می یابد و با افزایش اختلاف فشار، شار تراوه ، گرفتگی و درصد دفع یون ها افزایش می یابد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که افزایش بریکس، افزایش گرفتگی و کاهش شار و درصد دفع را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, آب پرس تفاله چغندر, نانوفیلتراسیون, شار, گرفتگی, دفع یون ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036093,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود and الهی, محمد},
title = {بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {آب پرس تفاله چغندر، نانوفیلتراسیون، شار، گرفتگی، دفع یون ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%A الهی, محمد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2013

[Download]