International Journal of Information and Communication Technology Research, دوره (1), شماره (4), سال (2009-9) , صفحات (79-92)

عنوان : ( زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , محمد رضا میبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا،‌ امکان انجام واکنش های خودکار و مقتضی در هنگام وقوع رویدادهای مختلف را از طریق پردازش قواعد پویا فراهم می نماید. یکی از قسمت های مهم سیستم پایگاه داده پویا که تأثیر بسزایی در کارایی آن دارد، زمان بند قواعد است که در هر لحظه از بین قواعد آماده ی اجرا یکی را برای اجرا انتخاب می نماید. در این مقاله، یک روش مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر به منظور بهبود زمان بندی قواعد بر حسب میانگین زمان پاسخگویی، انحراف معیار زمان پاسخگویی و توان عملیاتی پیشنهاد می گردد. از اتوماتاهای یادگیر برای بهبود تخمین احتمال اجرای قواعد استفاده می-گردد. روش پیشنهادی با بهترین روش زمان بند قواعد گزارش شده مقایسه شده است. نتایج آزمایشها نشان از برتری روش پیشنهادی دارد.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت پایگاه داده پویا, زمانبندی قواعد, تخمین احتمال اجرای قواعد, اتوماتاهای یادگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036112,
author = {رسول زادگان, عباس and محمد رضا میبدی},
title = {زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر},
journal = {International Journal of Information and Communication Technology Research},
year = {2009},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-6107},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {سیستم مدیریت پایگاه داده پویا، زمانبندی قواعد، تخمین احتمال اجرای قواعد، اتوماتاهای یادگیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر
%A رسول زادگان, عباس
%A محمد رضا میبدی
%J International Journal of Information and Communication Technology Research
%@ 2251-6107
%D 2009

[Download]