سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

عنوان : ( ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , احمد عبداله زاده بارفروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا ،‌ سیستمی است که مجموعه ای از رویدادها و واکنش های متناظر آنها را در قالب مجموعه ای از قواعد پویا تعریف می کند تا بتواند به طور خودکار در قبال وقوع هر یک از رویدادهای از پیش تعریف شده در سیستم در صورت برقراری شرایطی خاص، واکنش مقتضی را انجام دهد. یکی از قسمت های مهم سیستم پایگاه داده پویا که تأثیر بسزایی در کارایی آن دارد، زمان-بند قواعد است که در هر لحظه از بین قواعد آماده ی اجرا یکی را برای اجرا انتخاب می نماید. پیش از این روش هایی را که تاکنون برای زمان بندی قواعد ارائه شده است، در یک محیط آزمایشگاهی مبتنی بر معماری سه بخشی براساس تعدادی پارامتر ارزیابی با یکدیگر مقایسه نموده و روش کاراتر را معرفی کرده ایم. پارامترهای ارزیابی مورد استفاده عبارتند از: میانگین زمان پاسخگویی ، انحراف معیار زمان پاسخگویی ، توان عملیاتی ، سربار زمانی به ازای هر تراکنش و بهره پردازشگر . در این مقاله، با هدف بهبود زمان بندی قواعد برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای آنها روش زمان بندی جدیدی ارائه می نماییم. سپس آنرا با کاراترین روش ارائه شده ی موجود در چارچوب پیش گفته مقایسه و ارزیابی می نماییم. نتایج آزمایشات حاکی از بهبود فرایند زمان بندی قواعد توسط روش جدید می باشد.

کلمات کلیدی

, تخمین احتمال اجرای قواعد, سیستم مدیریت پایگاه داده پویا, زمان بندی قواعد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036122,
author = {رسول زادگان, عباس and احمد عبداله زاده بارفروش},
title = {ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد},
booktitle = {سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تخمین احتمال اجرای قواعد، سیستم مدیریت پایگاه داده پویا، زمان بندی قواعد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد
%A رسول زادگان, عباس
%A احمد عبداله زاده بارفروش
%J سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]