یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2006-03-01

عنوان : ( ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن )

نویسندگان: عباس رسول زادگان , روح الله آل شیخ , احمد عبداله زاده بارفروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مدیریت پایگاه داده ی پویا ،‌ سیستمی است که امکان تعریف مجموعه ای از رویدادها و واکنش های متناظر آن ها را میسر می-سازد تا در صورت وقوع رویداد خاصی، بتواند بطور خودکار، واکنش مقتضی را انجام دهد. رفتار واکنشی سیستم پایگاه داده ی پویا بوسیله ی مجموعه ای از قواعد پویا سازماندهی می شود. روش زمانبندی اجرای قواعد ، تأثیر بسزایی در کارایی سیستم پایگاه داده پویا دارد. تاکنون روش های متعددی برای زمانبندی اجرای قواعد در سیستم های پایگاه داده پویا ارایه شده است. در این مقاله، هدف بهبود زمانبندی اجرای قواعد در پایگاه داده پویا می باشد. بدین منظور، ابتدا چارچوبی برای مقایسه و ارزیابی روش های زمانبندی موجود ارائه می شود. در این چارچوب پنج پارامتر ارزیابی میانگین زمان پاسخگویی ، انحراف معیار زمان پاسخگویی ، توان عملیاتی ، میزان سربار محاسباتی و بهره پردازشگر در نظر گرفته شده است. براساس این چارچوب روش های موجود با یکدیگر مقایسه و با تحلیل نقاط قوت وضعف هریک، روش کاراتر معرفی می گردد. سپس با هدف بهبود فرآیند انتخاب قواعد در روش منتخب، به ارائه روشی برای تخمین احتمال وقوع قواعد می پردازیم. آزمایشات انجام شده نشان می دهد که تکنیک جدید ارائه شده برای انتخاب قواعد باعث بهبود روش زمانبندی منتخب از نظر میانگین زمان پاسخگویی، انحراف معیار زمان پاسخگویی و توان عملیاتی می شود.

کلمات کلیدی

, پایگاه داده پویا, قاعده پویا, زمانبندی قواعد, انتخاب قاعده, تخمین احتمال وقوع, تکنیک های یادگیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036125,
author = {رسول زادگان, عباس and روح الله آل شیخ and احمد عبداله زاده بارفروش},
title = {ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایگاه داده پویا، قاعده پویا، زمانبندی قواعد، انتخاب قاعده، تخمین احتمال وقوع، تکنیک های یادگیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن
%A رسول زادگان, عباس
%A روح الله آل شیخ
%A احمد عبداله زاده بارفروش
%J یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2006

[Download]