پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (63-78)

عنوان : ( مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمود موسوی , سیدمحمدعلی رضوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تصفیه آب پرس تفاله چغندر قند با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دما در سه سطح (25، 40 وC°55)، اختلاف فشار عرضی در سه سطح (10، 15 و 20 بار) و غلظت در سه سطح (بریکس1، 2 و 3) بر میزان درصد دفع یونهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات بررسی شد. سپس مدلسازی فیزیکی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله با استفاده از مدل فیزیکی DSPM انجام پذیرفت و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفت. برنامه کامپیوتری مربوط به این مدل توسط نرم افزار مطلب نسخه 2008 نوشته شد. در این مدلسازی درصد دفع یون ها بر اساس خصوصیات جزء باردار (از قبیل غلظت اولیه، بار، ضریب نفوذ و شعاع هیدرودینامیکی) و خصوصیات محلول (از قبیل ویسکوزیته، دما)، شرایط عملیاتی حاکم (اختلاف فشار) و خصوصیات غشاء (از قبیل بار سطحی، اندازه منافذ، ضخامت لایه موثر) پیش بینی می شود. نتایج مدلسازیDSPM نشان داد که این مدل قابلیت بالایی برای پیشگویی درصد دفع اکثر یون های مورد بررسی را تحت شرایط عملیاتی مختلف نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله دارد (970/0R=).

کلمات کلیدی

, اب پرس چغندر قند, دفع, نانوفیلتراسیون, DSPM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036131,
author = {مصطفی شهیدی نوقابی and موسوی, سیدمحمود and رضوی, سیدمحمدعلی and الهی, محمد},
title = {مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0937},
pages = {63--78},
numpages = {15},
keywords = {اب پرس چغندر قند، دفع، نانوفیلتراسیون، DSPM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A موسوی, سیدمحمود
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A الهی, محمد
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2013

[Download]