پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (11), شماره (38), سال (2013-9) , صفحات (103-115)

عنوان : ( ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی )

نویسندگان: حسین کارشکی , حسین جعفری ثانی , فاطمه ارفع بلوچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی بود. پژوهش حاضر، با روشی توصیفی پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن شامل دانشجویان سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیران و مربیان مهدهای کودک شهر مشهد و معلمان مدارس ابتدایی نواحی هفت‌گانه شهر مشهد است. نمونه انتخابی، در مجموع 83 نفر بودند که شامل 53 نفر از شاغلان آموزش و پرورش پیش دبستانی، معلمان مدارس ابتدایی و نیز 30 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی می‌شد. برای ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی، ارزیابی شیوه تدریس اساتید، ارزیابی تناسب محتوای ارائه شده توسط استادان با محتوای برنامه، و اصلاحات و پیشنهادات ارائه شده از 4 پرسشنامه‌ محقق ساخته معتبر استفاده شد و روایی و پایای ابزارها احراز گردید. به منظور تحلیل داده‌های گردآوری شده شاخص‌های توصیفی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون خی‌دو مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که شرکت کنندگان، کیفیت محتوای برنامه درسی رشته را در سطح متوسط ارزیابی کردند. مربیان مهد در مقایسه با دانشجویان و معلمان مدارس ابتدایی نگرش بهتری در مورد محتوای برنامه درسی رشته دارند. شرکت کنندگان در پژوهش با اعمال اصلاحات پیشنهادی موافق بودند. نتایج آزمون خی دو نیز نمایان ساخت که گروه‌های مورد مطالعه، جز در 4 مورد، در سایر موارد هیچ اختلاف نظری با یکدیگر نداشته‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که از منظر دانشجویان کیفیت تدریس اساتید (05/0

کلمات کلیدی

, محتوای برنامه درسی, آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی, ارزشیابی, روش تدریس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036153,
author = {کارشکی, حسین and جعفری ثانی, حسین and ارفع بلوچی, فاطمه},
title = {ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {38},
month = {September},
issn = {2008-1197},
pages = {103--115},
numpages = {12},
keywords = {محتوای برنامه درسی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، ارزشیابی، روش تدریس،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
%A کارشکی, حسین
%A جعفری ثانی, حسین
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2013

[Download]