بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (19), شماره (64), سال (2014-6) , صفحات (13-19)

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فروزان طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش زمینه و هدف: مرزه (Satureja) یکی از جنس های خانواده ی نعنا (Lamiaceae)می‌باشد، که حدود 14گونه از آن در ایران گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری بر Listeria monocytogenes PTCC 1297، Bacillus cereus PTCC 1154،Enterobacter aerogenes PTCC 1221،Enterococcus faecalis PTCC 1237 و Salmonella typhi PTCC 1609 در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت (تمام ظرف) و انتشار در آگار (دیسک) مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از برنامه آنالیز واریانس (ANOVA) انجام شد. یافته ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی برListeria monocytogenes ،Bacillus cereus و Enterococcus faecalis اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره آبی و اتانولی برای Enterobacter aerogenes به ترتیب mg/ml 64 و 32 بود. MBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص Enterobacter aerogenes به ترتیب mg/ml 128 و 64 بود. بحث و نتیجه گیری: عصاره اتانولی مرزه بختیاری در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر Salmonella typhi و Enterobacter aerogenes به عنوان باکتری گرم منفی وListeria monocytogenes ،Bacillus cereus و Enterococcus faecalis به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.Enterobacter aerogenes بیشترین مقاومت را در برابر عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری نشان داد.

کلمات کلیدی

, مرزه بختیاری, عصاره آبی و اتانولی, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036154,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فروزان},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2014},
volume = {19},
number = {64},
month = {June},
issn = {1680-0192},
pages = {13--19},
numpages = {6},
keywords = {مرزه بختیاری، عصاره آبی و اتانولی، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2014

[Download]