بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-3) , صفحات (19-24)

عنوان : ( بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: کرفس کوهی با نام علمی odoratissima Kelussia و نام محلی کلوس از خانواده چتریان (Apiaceae)، گیاهی 2 ساله یا چند ساله است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی علیه Escherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua می باشد. مواد و روش: در این پژوهش، غلظت های مختلف (20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر) عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی گیاهی تهیه گردید. اثر ضد باکتریایی عصاره ها با استفاده از روش پخش عصاره (تمام ظرف) در سطح محیط کشت و روش انتشار در آگار (به کمک دیسک) مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارگنندگی و و حداقل غلظت کشندگی نیزبه روش رقت لوله ای بررسی گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. یافته ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی بر Bacillus cereus وinocua Listeria اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره های آبی و اتانولی برای Bacillus cereus وinocua Listeria به ترتیب mg/ml 16 و 8 و برای Escherichia coli به ترتیب mg/ml32 و 16 بود .MBC عصاره های آبی و اتانولی نیز در خصوص Bacillus cereus وinocua Listeria به ترتیب mg/ml 32 و 16 و برای Escherichia coli به ترتیب برابر mg/ml64 و32 بود. Escherichia coli بیش ترین مقاومت را در برابر عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیش تری بر روی سویه های مورد مطالعه داشت.

کلمات کلیدی

, کرفس کوهی, عصاره های آبی و اتانولی, اثر ضدمیکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036157,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2014},
volume = {18},
number = {63},
month = {March},
issn = {1680-0192},
pages = {19--24},
numpages = {5},
keywords = {کرفس کوهی، عصاره های آبی و اتانولی، اثر ضدمیکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2014

[Download]