طب جنوب, دوره (17), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (879-888)

عنوان : ( اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: گیاه حرا با نام علمی Avicennia marina متعلق به خانواده آکانتاسه، به صورت گسترده در طب سنتی جهت درمان رماتیسم و زخم ها مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به وجود ترکیبات زیستی فعال موجود در گیاه حرا، به نظر می رسد این گیاه دارای اثرات ضدباکتریایی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضدمیکروبی غلظت های مختلف عصاره های و پسودوموناس PTCC استرپتوکوکوس پایوژنز 1447 ،PTCC آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 1435 در شرایط آزمایشگاهی بوده است. PTCC آئروژینوزا 1310 مواد و روش ها: اثر ضدمیکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار )دیسک( مورد ارزیابی قرار با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. تجزیه و )MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MIC( گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی انجام شد. )ANOVA( تحلیل نتایج با استفاده از برنامه آنالیز واریانس یافته ها: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی بر استرپتوکوکوس پایوژنز و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس اثر بازدارندگی داشت. در روش پخش عصاره در سطح محیط کشت عصاره آبی اثر ضدمیکروبی بر پسودوموناس آئروژینوزا نشان نداد. عصاره آبی و اتانولی نیز در MBC عصاره آبی و اتانولی برای پسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 12 و 31 میلی گرم بر میلی لیتر و MIC خصوص پسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 16 و 12 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتیجه گیری: پسودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به عصاره های آبی و اتانولی نشان داد. عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای بر پسودوموناس آئروژینوزا به عنوان باکتری گرم منفی و استرپتوکوکوس پایوژنز و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.

کلمات کلیدی

, گیاه حرا, عصاره آبی , عصاره اتانولی, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036161,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {طب جنوب},
year = {2015},
volume = {17},
number = {5},
month = {January},
issn = {1735-4374},
pages = {879--888},
numpages = {9},
keywords = {گیاه حرا، عصاره آبی ، عصاره اتانولی، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J طب جنوب
%@ 1735-4374
%D 2015

[Download]