دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (99-109)

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , علیرضا وسیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رایج ترین گونه این گیاهان در جنگلهای مانگرو ایران Avicennia marina (Forssk.) Vierh زمینه و اهداف: گیاه حرا با نام علمی است. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال و استفاده سنتی از برگ آن جهت درمان آبله و زخمها، به نظر میرسد این گیاه دارای اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظهای باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف برگ گیاه حرا بر سه میکروارگانیسم شاخص عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی میباشد. Staphylococcus aureus مواد و روش کار: اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش تمام ظرف و انتشار در آگار بر میکروارگانیسمهای مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلطت Penicillium digitatum PTCC و 5251 Escherichia coli PTCC 1330 ،PTCC 1337 با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. (MBC) ،(MFC) و حداقل غلظت کشندگی (MIC) مهارکنندگی اثر بازدارندگی داشت. عصاره آبی در Penicillium digitatum و Staphylococcus aureus یافتهها: همه غلظتهای عصاره الکلی بر اثر بازدارندگی داشت. عصاره الکلی Penicillium digitatum و غلظت 80 درصد بر Staphylococcus aureus غلظت 60 و 80 درصد بر 16 و mg/ml عصاره الکلی و آبی برگ گیاه حرا برای پنیسیلیوم MFC . موثر بود Escherichia coli در غلظت 60 و 80 درصد بر بیشترین مقاومت را به عصارههای آبی و الکلی نشان داد. Escherichia coli . 64 بود mg/ml نتیجهگیری: عصاره الکلی در مقایسه با عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتر و موثرتری روی هر سه سوش میکروبی داشت. عصاره برگ گیاه دارای اثر ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای بر روی سویههای مورد مطالعه داشت.

کلمات کلیدی

, مانگرو, عصاره آبی و الکلی , اثرات ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036162,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت and وسیعی, علیرضا},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8701},
pages = {99--109},
numpages = {10},
keywords = {مانگرو، عصاره آبی و الکلی ، اثرات ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A وسیعی, علیرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8701
%D 2014

[Download]