پژوهش های تولیدات دامی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (15-34)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری )

نویسندگان: محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , دکتر منصور رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک آزمایش فاکتوریل با سه سطح عصاره رازیانه (0، 50 و 100 میلی­گرم/ در کیلوگرم جیره) و سه سطح ویتامین D3 (صفر، 3500 و 4200 واحد بین الملل/ در کیلوگرم جیره) روی مرغهای مادر گوشتی راس 308 پس ازتولک بری از هفته 84 تا 92 انجام شد. مرغ ها در هفته 82 پس از تولک توزین و تولید آنها ثبت شد. هر پن شامل 10 قطعه مرغ و یک قطعه خروس بود. آزمایش از هفته 84 آغاز شد. صفات عملکردی روزانه و صفات مربوط به کیفیت پوسته هر چهار هفته یک بار ثبت شد. به منظور بررسی جوجه درآوری تخم مرغ های قابل ارسال به جوجه کشی و جوجه درآوری تخم مرغهای بارور، سه بار و هر بار به مدت یک هفته تخم مرغ ها جمع آوری و به جوجه کشی ارسال شدند. به منظور اندازه­گیری کلسیم و فسفر سرم در پایان آزمایش چهار نمونه خون از هر واحد آزمایشی گرفته شد. افزودن عصاره رازیانه به جیره مرغهای مادر گوشتی به طور معنی داری درصد تخم مرغهای دفرمه را کاهش و رنگ زرده و غلظت کلسیم سرم را افزایش داد. مکمل سازی عصاره رازیانه به همراه ویتامین D3 باعث بهبود مقدار تولید، وزن توده تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی، وزن پوسته تخم مرغ و همچنین غلظت کلسیم سرم شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن 50 میلی­گرم عصاره رازیانه در کیلوگرم جیره به همراه 3500 واحد بین المللی/ کیلوگرم ویتامین D3 باعث بهبود عملکرد مرغهای مادر گوشتی می شود.

کلمات کلیدی

, عملکرد, جوجه درآوری, مرغ مادر گوشتی , D واژه های کلیدی: عصاره رازیانه, ویتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036190,
author = {کاظمی فرد, محمد and کرمانشاهی, حسن and دکتر منصور رضایی},
title = {اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {2251-8622},
pages = {15--34},
numpages = {19},
keywords = {عملکرد، جوجه درآوری، مرغ مادر گوشتی ،D واژه های کلیدی: عصاره رازیانه، ویتامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری
%A کاظمی فرد, محمد
%A کرمانشاهی, حسن
%A دکتر منصور رضایی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2013

[Download]