اخلاق در علوم و فناوری, دوره (9), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (12-21)

عنوان : ( اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , الهام برومند , هدیه لقمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تمامی تحقیقات علمی، رعایت فرایند علمی تحقیق امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد که بایستی توسط همه محققین و پژهشگران لحاظ گردد. پژوهش علمی زنجیره ای به هم پیوسته از حلقه هایی است که برای استحکام آن ضمن اینکه تمامی حلقه ها باید وجود داشته باشد، هر حلقه بایستی بصورت محکم و قوی باشد تا سبب استحکام کل زنجیره تحقیق گردد. اخلاقیات در هر پژوهش علمی مانند چتری است که بر این فرایند سایه افکنده و باعث تقویت آن می گردد. اخلاق در پژوهش تضمین کننده کیفیت در انجام پژوهش بوده و به محقق کمک می کند تا تمامی این فرایند با دقت مضاعف به انجام برسد. مقاله حاضر با رویکردی نوین به این مهم اشاره نموده و سعی دارد بطور مبسوط به رعایت اخلاقیات برگرفته از آموزه های دینی و همچنین استانداردهای روز دنیا در مراحل فرایند تحقیق علمی بپردازد.

کلمات کلیدی

, اخلاق در پژوهش, اخلاقیات, سوءرفتارهای پژوهشی, فرایند علمی تحقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036195,
author = {مهارتی, یعقوب and برومند, الهام and لقمانی, هدیه},
title = {اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2014},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-7634},
pages = {12--21},
numpages = {9},
keywords = {اخلاق در پژوهش، اخلاقیات، سوءرفتارهای پژوهشی، فرایند علمی تحقیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی
%A مهارتی, یعقوب
%A برومند, الهام
%A لقمانی, هدیه
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2014

[Download]