سازه و فولاد, دوره (7), شماره (9), سال (2011-9) , صفحات (53-62)

عنوان : ( رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی )

نویسندگان: آرش نجی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژگونی پیشرونده پدیده است که در آن یک خسارت جزیی یا شکست مموضعی باعث خرابی کل سازه یا قسمت زیادی ازآن می شود. برای بررسی خرابی پیشرونده سازه ها سه روش تحلیل استاتیکی خطی استاتیکی غیر خطی ودینامیکی غیر خطی توسط دستورالعمل های طراحی در نظر گرفته شده است. در این دستور العمل ها در صورت انجام تحلیل استاتیکی باید بار ثقلی وارده بر دهانه شامل ستون حذف شده را در عدد ثابت 2 ضرب نمود. به عبارت دیگر برای این که پاسخ سازه در تحلیل دینامیکی غیر خطی باپاسخ سازه در تحلیل های استاتیکی بربر باشداین ضریب باید اعمال شود. استفاده ازضریب بار ثابت تنها در صورتی صحیح است که سازه دارای رفتار ارتجاعی باشد. با توجه به طراحی بهینه سازه ها فرض رفتار ارتجاعی پس از حذف یکی از ستون ها بسیار محافظه کارانه است. به همین دلیل ارائه یک رابطه برای ضریب بار دینامیکی که رفتار غیر ارتجاعی سازه ها را در نظر بگیرد ضرورت دارد. در این مقاله با استفاده از منحنی بار تغییر مکان ومنحنیظرفیت یک تیر فولادی دو سرگیردار رابطه های صریح برای ضریب افزایش بار دینامیکی بر حسب شکل پذیری سازه برایدو رفتار ارتجاعی - خمیری کامل و رفتار ارتجاعی - خمیری با لثر کابلی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

خرابی پیشرونده و سازه های فولادی و ضریب افزایش بار دینامیکی و منخنی ظرفیت و اثر کابلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036215,
author = {نجی, آرش and ایرانی, فریدون},
title = {رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2011},
volume = {7},
number = {9},
month = {September},
issn = {1735-515X},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {خرابی پیشرونده و سازه های فولادی و ضریب افزایش بار دینامیکی و منخنی ظرفیت و اثر کابلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی
%A نجی, آرش
%A ایرانی, فریدون
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2011

[Download]