سازه و فولاد, دوره (7), شماره (10), سال (2012-3) , صفحات (61-72)

عنوان : ( تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی )

نویسندگان: آرش نجی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرابی پیشرونده پدیده است که در آن یک خسارت جزیی یا شکست موضعی ناشی از بارهای غیر عادی باعث خربی کل سازه یا قسمت زیادی از آن می شود. بارهای غیر عادی باهایی هستند که در طراحی سازه ها به طور معمول در نظر گرفته نمی شوندواما در صورت وارد شدن به سازه باعث خسارت زیادی می شوند به طوری که خرابی نهایی تناسبی با خرابی اولیه ندارد. باوجودی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه خرابی پیشرونده سازه ها بر پایه تحلیل های قطعی وبااستفاده از مقدارهای میانگین یا اسمی پارامترهای طراحی انجام شده استواما برای تحلیل واقع بینانه تر بهتر است ماهیت غیر قطعی بودن مشخصات مواد وبارهای وارده نیز در نظر گرفته شود. برای این منظور ابتدا باید حساسیت پاسخپارامترهای طراحی وبارهای وارده مشخص گردد. در این مقاله تحلیل حساسیت اثر غیر قطعی بودن پارامترهایبارزنده بارمرده، ضریب ارتجاعی وتنش تسلیم فولاد بر روی تغییر مکان نقطه متصل به ستون حذف شده انجام شده است. برای تحلیل حساسیت از سه روش شبیه سازی مونت کارلم منحنی های تورنادووروش لنگر دوم مرتبه اول استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده تغییر مکان نقطه متصل به ستون حذف شده بیشتر به تغییرات بار مرده وتنش تسلیم فولاد حساس می باشد.

کلمات کلیدی

خرابی پیشرونده و قاب خمشی فولادی وتحلیل حساسیت و منحنی تورنادو و مونت کارلمو روش لنگر دوم مرتبه اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036216,
author = {نجی, آرش and ایرانی, فریدون},
title = {تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2012},
volume = {7},
number = {10},
month = {March},
issn = {1735-515X},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {خرابی پیشرونده و قاب خمشی فولادی وتحلیل حساسیت و منحنی تورنادو و مونت کارلمو روش لنگر دوم مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی
%A نجی, آرش
%A ایرانی, فریدون
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2012

[Download]