علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (24), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (67-80)

عنوان : ( بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی )

نویسندگان: سید رسول واردی (دانشجو) , محمد جواد مغربی , محمود نوروزی , محمد محسن شاهمردان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جریان گذرای سیال ویسکوالاستیک در اطراف یک سیلندر دایروی مورد بررسی قرار م یگیرد. روش عددی در نظر گرفته شده، روش حجم محدود از مرتب هی دو است. برای بررسی جریان سیال ویسکوالاستیک حول سیلندر، از مدل گزیکس به عنوا ن معادل هی ساختاری سیال ویسکوالاستیک بهره گرفته شده است. این مدل غیرخطی از توانایی برجست های در توصیف ویسکوزیته در ناحیه یتوانی و ه مچنین اثر اختلاف تن شهای نرمال برخوردار است. در این تحقیق، اثرات خاصیت الاستیک سیال ویسکوالاستیک بر فرکانس جریان و طول ناحیه ی جریان برگشتی ایجاد شده در پشت سیلندر قبل از رسیدن به رینولدز بحرانی، در قالب عدد ب یبعد وایزنبرگ و ه مچنی ن اثر ازدیاد عدد رینولدز بر الگوی جریان سیال ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ه مچنین با بررسی توزیع فشار حول سیلندر در سیال ویسکوالاستیک و مقایس هی آن با جریان سیال نیوتنی، پدید هی کاهش پسا در این گونه از سیالات مورد مطالعه قرار م یگیرد. شایان ذکر است که نتایج حاصل از حل عددی سیال نیوتنی، با تحقیقات آزمایشگاهی و عددی پیشین مطابقت کامل دارد. In this paper, the transient inertial viscoelastic flow around a circular cylinder is investigated numerically. A second order finite-volume method is used to increase the numerical accuracy. Here, the Giesekus model is used as the constitutive equation. This nonlinear model has prominent ability in describing normal stress differences and viscosity in power-law regions. The impacts of the elasticity and Reynolds number on the shedding frequency are discussed. Also, drag reduction phenomenon in the viscoelastic flow is studied by extracting pressure distribution on the cylinder surface. The obtained results are in good agreement with recent experimental and numerical investigations reported in the literature for Newtonian fluids

کلمات کلیدی

, مدل گزیکس, جریان ویسکوالاستیک, حل عددی, فون کارمن, سیلندر دایروی, وابسته به زمان. Numerical Investigation of Transient Laminar Flow of a Giesekus Viscoelastic Fluid around a Circular Cylinder Giesekus model, Viscoelastic Flow,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036223,
author = {سید رسول واردی (دانشجو) and مغربی, محمد جواد and محمود نوروزی and محمد محسن شاهمردان},
title = {بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2013},
volume = {24},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-918x},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {مدل گزیکس، جریان ویسکوالاستیک، حل عددی، فون کارمن، سیلندر دایروی، وابسته به زمان. Numerical Investigation of Transient Laminar Flow of a Giesekus Viscoelastic Fluid around a Circular Cylinder Giesekus model; Viscoelastic Flow; Numerical Method; Circular Cylinder; Von Kármán Time Dependent.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی
%A سید رسول واردی (دانشجو)
%A مغربی, محمد جواد
%A محمود نوروزی
%A محمد محسن شاهمردان
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2013

[Download]