پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر, دوره (10), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (15-25)

عنوان : ( اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی )

نویسندگان: معصومه ژیان برجکی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر دور آبیاری و فاصله بوته بر خصوصیات رشدی جاروی باغی، با رویکرد کاربردی این گیاه در فضای سبز شهری، آزمایش مزرعه ای در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوک کاملا تصادفی، با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای ٢١ روز یکبار که به عنوان کرت اصلی و :I ١٤ روز یکبار و 3 :I ٧ روز یکبار، 2 :I دور آبیاری عبارت بودند از: 1 ١٠٠ سانتی متر به عنوان کرت فرعی در :D ٧٠ سانتی متر، 3 :D ٣٥ سانتی متر، 2 :D فاصله بوته شامل: 1 نظر گرفته شده بود. نتایج تجزیه آماری نشان داد که فاکتورهای رشدی تحت تاثیر دور آبیاری و فاصله بوته قرار گرفت. با افزایش فواصل دور آبیاری و کاهش آب قابل استفاده گیاه ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، وزن خشک برگ، سطح برگ گیاه کاهش یافت و وزن مخصوص برگ افزایش یافت. در مقابل وزن خشک شاخه تغییری نیافت. نتایج حاصله نشان داد در فاصله بوته ١٠٠ سانتی متری قطر طوقه بوته، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن خشک شاخه، سطح برگ، وزن مخصوص برگ بیشترین مقدار بود. بطور کلی ارتفاع بوته تحت تاثیر تیمار فاصله بوته قرار نگرفت

کلمات کلیدی

, دور آبیاری, جاروی باغی, خصوصیات رشدی, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036224,
author = {ژیان برجکی, معصومه and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and جوهرچی, محمدرضا},
title = {اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی},
journal = {پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر},
year = {2005},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0041},
pages = {15--25},
numpages = {10},
keywords = {دور آبیاری، جاروی باغی، خصوصیات رشدی، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی
%A ژیان برجکی, معصومه
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A جوهرچی, محمدرضا
%J پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر
%@ ****-0041
%D 2005

[Download]