فیزیولوژی ورزشی, دوره (18), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (95-106)

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , سمیرا غلامیان , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: رزیستین، یک هورمون مترشحه از بافت چربی است که نقش مهمی را در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم ایفا می‏کند. در انسان تنها مقادیر کمی رزیستین در بافت چربی بیان می‏شود و بیشتر در مغز استخوان، طحال، بافت ریه و جفت می‏باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال بود. روش بررسی: 20 نفر از بانوان تمرین کرده خراسانی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در شرایط میدانی به مدت 8 هفته و چهار جلسه در هفته و با توجه به رعایت اضافه بار، جلسات اول تمرین با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه و به مرور با 80 درصد ضربان قلب بیشینه در هفته‏های انتهایی (از 40 دقیقه در جلسات اول به 60 دقیقه در جلسات پایانی) را اجرا کردند. از تمامی آزمودنی‏ها در 48 ساعت قبل از انجام پروتکل تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از ناشتایی 10-12 ساعته خون‏گیری به عمل آمد. پس از جداسازی لنفوسیت‏ها به روش سانتریفیوژ، بیان ژن رزیستین در لنفوسیت‏های آزمودنی‏ها با استفاده از روش Semi-quantitative-RT-PCR انجام شد. یافته‏ها: نتایج نشان می‏دهد اثر زمان در دو گروه تمرین هوازی و کنترل بر بیان ژن رزیستین یکسان نیست و هشت هفته تمرین هوازی باعث افزایش بیان ژن رزیستین در گروه تمرین هوازی شده است (036/0 P=). شاخص توده بدن بعد از 8 هفته تمرین کاهش معنی‏داری در گروه تمرین هوازی داشت (0.005P=). همچنین اثر زمان در دو گروه تمرین هوازی و کنترل بر درصد چربی یکسان نبود و هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنی‏دار درصد چربی در گروه تمرین هوازی شد (0.01P= ). نتیجه‏گیری: تمرین هوازی منظم علاوه بر کاهش وزن، شاخص توده‏ بدنی و درصدچربی، موجب افزایش بیان ژن رزیستین در زنان جوان فعال شد. Background: Resistin is an adipocyte-derived hormone, plays a key role in regulating energy homeostasis and metabolism. Only small amounts of resistin in humans is expressed in adipose tissue. Resistin gene expression is bone marrow, spleen, lung and placenta in human. The aim of this study was the effects of regular aerobic training on resistin gene expression in active young Female. Methods: 20 females were randomly divided into control and experimental group. The experimental group was aerobic training for 8 weeks, 4 sessions in every week, consider to overloading, the first sessions of training have performed with the intensity at 70% of maximum heart rate and 80% maximum heart rate at the end of the week (from 40 minutes first sessions to 60 minutes at the last sessions). Resistin expression was investigated after separating the lymphocytes by centrifuge and using semi-quantitative RT-PCR. Results: The results show the effect of aerobic exercise and control groups are not the same, resistin gene expression increased in the aerobic training group (P=0.036). Body mass index after 8 weeks of aerobic training had a significant decrease in experimental group (P=0.005). there were significant decrease at the fat percentage before and after the 8 weeks in experimental group(P=0.01). Conclusion: The regular aerobic training in addition to reducing weight, BMI, and Fat percentage would also elevation of resistin gene expression in active young female.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تمرین هوازی, بیان ژن رزیستین, زنان جوان فعال. Key Words: Aerobic Training, Resistin Gene Expression, Active Young Female
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036228,
author = {رشیدلمیر, امیر and غلامیان, سمیرا and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-164X},
pages = {95--106},
numpages = {11},
keywords = {کلمات کلیدی: تمرین هوازی، بیان ژن رزیستین، زنان جوان فعال. Key Words: Aerobic Training; Resistin Gene Expression; Active Young Female},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females
%A رشیدلمیر, امیر
%A غلامیان, سمیرا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164X
%D 2013

[Download]