پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (11-19)

عنوان : ( تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم )

نویسندگان: وفا متجدد , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پودر نعناع بر عملکرد، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف گندم انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل 2×4 (8گروه آزمایشی) با استفاده از 384 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه راس، با چهار تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تا سن 7 روزگی جوجه ها با جیره های غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا تغذیه شدند. جوجه ها از سن 7 تا 42 روزگی با جیره های حاوی سطوح مختلف گندم (صفر، 10، 15 و 20 درصد) جایگزین شده به جای ذرت جیره شاهد (ذرت- کنجاله سویا) ، با و بدون پودر نعناع (0 و 2 درصد) تغذیه شدند. نتایج بدست آمده نشان دادکه اثر جایگزینی سطوح مختلف گندم و افزودن نعناع بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه ، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی لاشه و طول و وزن نسبی اغلب اندام های گوارشی معنی دار نبود. تعدادکل باکتری های هوازی وکلی فرمی در محتویات ایلئوم تحت تأثیر نعناع به طور معنی داری کاهش یافت . شمار باکتری های تولیدکننده اسید لاکتیک تحت تأثیر افزودن نعناع قرار نگرفت. اثر متقابل نعناع وگندم بر تعداد کل باکتری های هوازی، کلی فرمی و لاکتو باسیل های ایلئوم جوجه های گوشتی معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, نعناع, گندم, عملکرد, جمعیت میکروبی, خصوصیات لاشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036232,
author = {متجدد, وفا and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {11--19},
numpages = {8},
keywords = {جوجه گوشتی، نعناع، گندم، عملکرد، جمعیت میکروبی، خصوصیات لاشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم
%A متجدد, وفا
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]