پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش پروپوکسی کاربازون سدیم )

نویسندگان: سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی تاثیر ایمن‏ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره(Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum)، آزمایش‎ شبه مزرعه ای با علف‏کش پروپوکسی‌کاربازون سدیم (اتریبیوت) در دانشکده کشاورزی دانشگاه آروس دانمارک در سال 1389 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل گیاه جودره ( توده شیراز) و گندم زمستانه، دز ایمن ساز (0، 20، 60 و 240 گرم مفن پردی اتیل در هکتار) و کاربرد علف کش اتریبیوت به مقدار 120 گرم ماده تجاری در هکتار (به همراه 2/0 درصد مویان غیر یونی) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد اتریبیوت (120 گرم در هکتار) وزن خشک زیست توده هوایی جودره را به طور معنی‎داری در مقایسه با شاهد بدون علف‏کش کاهش داد و تفاوت معنی‎داری میان مقادیر مختلف ایمن ساز با تیمار بدون ایمن ساز نیز مشاهده نشد. در گندم کاربرد ایمن ساز همراه با علف‏کش به طور معنی‎داری موجب افزایش وزن خشک زیست‎توده هوایی در مقایسه با تیمار بدون ایمن ساز شد. با اینحال در مقایسه با شاهد نیز وزن خشک حتی در حضور ایمن ساز تقریبا 13 درصد کاهش یافت. به طور کلی کاربرد ایمن ساز تاثیر معنی‎داری بر حفاظت گندم در برابر علف‏کش اتریبیوت داشت، اما در مورد جودره متابولیسم علفکش با این ایمن ساز رخ نداد و این علفکش حتی در حضور ایمن ساز توانست زیست توده جودره را بیش از 60 درصد در مقایسه با شاهد کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: علف کش اتریبیوت, کنترل علف‏های هرز, دز- پاسخ, ایمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036240,
author = {سید احمد حسینی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش پروپوکسی کاربازون سدیم},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: علف کش اتریبیوت، کنترل علف‏های هرز، دز- پاسخ، ایمن ساز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش پروپوکسی کاربازون سدیم
%A سید احمد حسینی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2013

[Download]