فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (65-73)

عنوان : ( بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , جواد اصیلی , محمد کافی , علی رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک ( Salvia leriifolia ) گیاهی است متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) که بومی استان خراسان و سمنان می‌باشد. این گیاه دارای خواص متعددی از جمله خواص ضد درد، ضد التهاب،آرام بخش،کاهش دهنده قند خون، ضد میکروب وآنتی‌اکسیدان است که از سوی پژوهشگران تایید گردیده است. هدف از این پژوهش القا کالوس از برگ گیاه نوروزک و بررسی تجمع اسید-های فنولیک در کالوس در مقایسه با برگ گیاه نوروزک در رویشگاه طبیعی می‌باشد. برای این منظور جداکشت برگ بر روی محیط کشت MS همراه با ترکیب‌های مختلف از هورمون‌های 2,4-D (، mgL-14، 3، 2، 0 و 1) و KIN (mgL-1 1، 5/0، 0) و نیز BAPو NAA (mgL-1 6، 5 ، 4، 3، 2، 1، 0)کشت داده شد. پس از چهار هفته درصد تولید کالوس و وزن تر و خشک کالوس ها در تیمارهای مختلف بررسی گردید و تجمع اسید‌های فنولیک در کالوس‌ها با استفاده از تکنیک HPLC اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بهترین تیمارها جهت القاء و رشد کالوس 2,4-D mgl-13 + mgL-11 Kinو BAP mgl-1 5 + NAA mgl-1 5 هستند و میزان تجمع کافئیک اسید و سالویانولیک اسید B در کالوس‌های حاصل از تیمارهای مذکور به طور معنی‌داری بیشتر از برگ گیاه بود. بیشترین میزان رزمارینیک اسید از عصاره حاصل از کالوس در تیمارBAP mgl-1 5 + NAA mgl-1 5 به دست آمد که حدود 3 برابر بیشتر از برگ بود.

کلمات کلیدی

, نوروزک (Salvia leriifolia), کالوس, اسید های فنولیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036242,
author = {مدرس, معصومه and لاهوتی, مهرداد and جواد اصیلی and کافی, محمد and رمضانی, علی},
title = {بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {65--73},
numpages = {8},
keywords = {نوروزک (Salvia leriifolia)، کالوس، اسید های فنولیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک
%A مدرس, معصومه
%A لاهوتی, مهرداد
%A جواد اصیلی
%A کافی, محمد
%A رمضانی, علی
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2013

[Download]