دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08

عنوان : ( ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث )

نویسندگان: مرضیه خرمی , مجتبی شیاسی ارانی , حسین انصاری , حوریه مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس طراحی سیستم های آبیاری بر برآورد هرچه دقیق تر میزان تبخیر و تعرق گیاهان استوار است. نیاز به تعیین دقیقمقدار تبخیر و تعرق در محاسبات بیلان آبی و برنامه ریزی های آبیاری از یک سو و نبود داده های مناسب هواشناسی از سویدیگر، نیاز به انتخاب روش و یا مدلی مناسب را برای برآورد تبخیر و تعرق ضروری می نماید. در این تحقیق، نسبت به برآوردتبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع با استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک چیتگر تهران اقدام شد و مقادیر تبخیر وتعرق به 10 روش مختلف که سه روش آن بر منطق فازی استوار است محاسبه و با نتایج به دست آمده از معادله فائو- پنمن- مانتیث مقایسه گردید. کارایی روش های مورد مقایسه با استفاده از آماره های ریشه میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین مطلق خطا (MAE)، ضریب تعیین (R(2))، معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ و همکاران (R(2)/t) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی نشریه فائو 56 برای محاسبه تبخیر تعرق در شرایط کمبود یا فقدان داده و روش تورک دارای بیشترین تطابق و روش های فائو 24 پنمن و پریستلی تیلور دارای کمترین تطابق با روش فائو پنمن مانتیث بودند. لذا با توجه به نیاز دو پارامتر دمای حداقل و حداکثر برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش پیشنهادی نشریه فائو 56 در شرایط کمبود یا فقدان داده، این روش می تواند جایگزین روش فائو پنمن مانتیث در منطقه بوده و تنها با استفاده از دماسنج، داده های مورد نیاز را با حداقل هزینه برای محاسبه تبخیر و تعرق فراهم نمود.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق, جاکویدز, فازی, فائو- پنمن- مانتیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036246,
author = {خرمی, مرضیه and شیاسی ارانی, مجتبی and انصاری, حسین and مرادی, حوریه},
title = {ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق، جاکویدز، فازی، فائو- پنمن- مانتیث},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث
%A خرمی, مرضیه
%A شیاسی ارانی, مجتبی
%A انصاری, حسین
%A مرادی, حوریه
%J دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2013

[Download]