دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08

عنوان : ( برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie )

نویسندگان: زینب یوسفی تلابنی , ابراهیم امیری , حسین انصاری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل کامپیوتری DSSAT-CSM تولید گیاه را در یک مکان با در نظر گرفتن داده های هواشناسی، ژنتیک ، آب ،کربن و نیتروژن خاک و فعالیت های مدیریتی طی یک یا چند فصل شبیه سازی می کند. در این تحقیق نیز ابتدا مدل CERES-Maize با تیمارهای با دور آبیاری 6 روز واسنجی شد و سپس عملکرد محصول و بیوماس ذرت در زمان برداشت اعتبار سنجی شد. ضرایب واسنجی CERES-Maize عبارت از: G3, G2, P5, P2, P1 و PHINT که به ترتیب برابر 240 (˚C)؛ 0.2؛ 850(˚C)؛ 855؛ 10؛ 53(˚C) بدست آمد. نتایج نشان داد که مقادیر ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده، شاخص توافق ویلموت و ضریب همبستگی برای عملکرد محصول و بیوماس در زمان برداشت به ترتیب 18، 92، 82 درصد و 29، 84 و 86 درصد می باشد. بنابراین مدل CERES-Maize برای شبیه سازی عملکرد و بیوماس ذرت در منطقه لاهیجان دارای نتایج خوب می باشد و برای برنامه های مدیریتی آبیاری و کود نیتروژن در منطقه میتواند استفاده شود.

کلمات کلیدی

, مدل, CERES-Maize, واسنجی, اعتبار سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036248,
author = {یوسفی تلابنی, زینب and ابراهیم امیری and انصاری, حسین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدل، CERES-Maize، واسنجی، اعتبار سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie
%A یوسفی تلابنی, زینب
%A ابراهیم امیری
%A انصاری, حسین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2013

[Download]