دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2013-01-23

عنوان : ( تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی )

نویسندگان: زینب ملائی چری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیلابهای مخروط افکنه ای خطرناک تر ازسیلابهای رودخانه ای هستند زیرامسیر جریان برروی مخروط افکنه بالقوه غیرقابل پیش بینی است ستادمدیریت بحران آمریکا FEMA برای تهیه نقشه های ریسک سیل درمخروط افکنه ها روشی را طراحی کرده است که شامل 3مرحله می باشد این پژوهش درجنوب دشت چناران واقع دراستان خراسان رضوی روش FEMA را برروی مخروط افکنه فریزی به کاربسته است درگام یک وجود مخروط افکنه درمنطقه شناسایی شد درگام دوم مناطق فعال برروی مخروط از مناطق غیرفعال مجزا شدنددرگام سوم مناطق دارای سیلاب 100ساله روی مخروط افکنه پهنه بندی شدند برای گام سوم ازسه راه کار به شرح ذیل استفاده شد مدلسازی با FAN PROGRAM مدلسازی هیدرولیکی جریان HEC-RAS و استفاده ازاطلاعات زمین ریخت شناسی .نقشه های ریسک سیل مستخرج ازهرکدام ازاین راه کارها با یکدیگر مقایسه گردیدند

کلمات کلیدی

, سیلابهای مخروط افکنه ای, نقشه ریسک سیل, زمین ریخت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036251,
author = {ملائی چری, زینب and داوری, کامران and فریدحسینی, علیرضا and انصاری, حسین},
title = {تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب},
year = {2013},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سیلابهای مخروط افکنه ای، نقشه ریسک سیل، زمین ریخت شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی
%A ملائی چری, زینب
%A داوری, کامران
%A فریدحسینی, علیرضا
%A انصاری, حسین
%J دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
%D 2013

[Download]