کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (44-74)

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف/زمینه:امروزه وجود سیستمی ناکارآمد در تعیین نوع کتابهای چاپی، توزیع، قیمت گذاری، ترویج و شاید مهمتر از همه عدم وجود فروشندگانی متخصص و توانمند در این حوزه، فرایند فروش کتابهای داستانی را با چالش های بیشماری روبرو نموده است. این مسئله بدلیل ضعف اطلاعاتی بسیاری از ناشران کتابهای داستانی (از مجموعه کتابهای غیردرسی) نسبت به آمیخته این گونه محصولات شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. با توجه به این شکاف تحقیقاتیدر تحقیق حاضر هدف آن است که اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتاب های داستانی مورد بررسی قرار گیرد. روش:جهت انجام این تحقیق با رویکردی پیمایشی، نمونه‌ای متشکل از 420 نفر از میان خریداران کتاب داستانی در کتاب‌ فروشی‌های شهر شیراز انتخاب شده و از طریق روش نمونه گیری تصادفی از نوع منطقه ای افراد نمونه انتخاب شده اند. در روایی از روش محتوایی- ظاهری و در پایایی از روش کرونباخ (82%) و دو نیم کردن (79 %) استفاده گردید تا روایی و پایایی پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و تایید شود. یافته ها:یافته ها حاکی از آن است که عنصر افراد بیشترین تأثیر را در خرید کتاب‌های داستانی دارد و آخرین رتبه مربوط به ترویج می باشد. از سوی دیگر بوم شناسی مشتری توانسته است برخی از اثرات عناصر آمیخته بر خرید کتابهای داستانی (خصوصا در رابطه میان عناصری همچون محصول، توزیع، ترفیع و فروشنده کتاب را با خرید کتاب) تعدیل نماید.

کلمات کلیدی

, کتاب غیردرسی, کتاب داستانی, آمیخته بازاریابی کتاب داستانی, بوم شناسی خریداران کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036267,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سید مسلم علوی and مهدی نجفی سیاهرودی},
title = {بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {44--74},
numpages = {30},
keywords = {کتاب غیردرسی، کتاب داستانی، آمیخته بازاریابی کتاب داستانی، بوم شناسی خریداران کتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سید مسلم علوی
%A مهدی نجفی سیاهرودی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2013

[Download]