پژوهشنامه بازرگانی, دوره (17), شماره (67), سال (2013-9) , صفحات (125-151)

عنوان : ( تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , زورار پرمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش قیمت حام لهای انرژی از کانال های مختلفی بخش صنعت خودروی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؛ از این رو، بررسی تبعات این سیاست مستلزم استفاده از مد لهای کلان نگر است. ماتریس حسابداری اجتماعی یکی از مدل های مهم در این زمینه است. این مقاله در گام نخست با استفاده از این ماتریس به بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی بر قیمت تمام شده خودرو می پردازد و در گام دوم، مسیر ساختاری افزایش قیمت انرژی بر صنعت خودرو را تحلیل میک‌ند. افزایش مرحله اول قانون هدفمندسازی یاران هها تقریباً موجب 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو خواهد شد. تحلیل مسیر ساختاری نیز بیانگر / افزایش 5 آن است که آثار غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار بیش تر از اثر مستقیم آن است، به طوری که اثر مستقیم افزایش قیمت برق، بنزین، نفت گاز، گازطبیعی، نفت سفید و 0 درصد بوده و / 0 و 07 /64 ،3/14 ،5/05 ،6/5 ،10/ نفت کوره بر بخش خودرو به ترتیب 4 بیش تر آثار از طریق مسیرهای غیرمستقیم منتقل م یشود.

کلمات کلیدی

, تحلیل مسیر ساختاری, ماتریس حسابداری اجتماعی, افزایش قیمت, حاملهای انرژی, خودرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036270,
author = {کهنسال, محمدرضا and پرمه, زورار},
title = {تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازی},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2013},
volume = {17},
number = {67},
month = {September},
issn = {1735-0794},
pages = {125--151},
numpages = {26},
keywords = {تحلیل مسیر ساختاری، ماتریس حسابداری اجتماعی، افزایش قیمت، حاملهای انرژی، خودرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازی
%A کهنسال, محمدرضا
%A پرمه, زورار
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2013

[Download]