پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (241-250)

عنوان : ( تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , ا بوذر صبوری , علی اصغر محمدآبادی , روح اله مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و کمیت روغن کنجد به استفاده از کودهای آلی و شیمیایی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 انجام گرفت. فاکتور اصلی آزمایش شامل چهار نوع کود (کود شیمیایی، گاوی، کمپوست زباله شهری و شاهد (بدون کود)) در کرت های اصلی و فاکتور فرعی شامل ارقام کنجد در سه سطح (دو توده محلی کلات و اسفراین و رقم التان) در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر تیمارهای مختلف کودی بر تعداد بود. اعمال تیمارهای مختلف کودی باعث افزایش عملکرد (P<0/ شاخه در گیاه، تعداد کپسول در گیاه، عملکرد بیولوژیک، دانه و روغن معنی دار ( 05 دانه نسبت به تیمار شاهد گردید، به طوری که بیشترین عملکرد دانه به میزان 1518 کیلوگرم در هکتار در تیمار کود شیمیایی بدست آمد. تیمارهای کود دامی و کمپوست نیز با تولید 1418 و 1295 کیلوگرم تفاوت معنی دار نسبت به تیمار شاهد ( 1078 کیلوگرم در هکتار) داشتند. صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه درکپسول و درصد روغن تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار نگرفتند. اثر رقم بر تمامی صفات ذکر شده فوق معنی دار بود . رقم 3 گرم )، / اسفراین بیشترین ارتفاع گیاه ( 122 سانتیمتر) و تعداد کپسول در گیاه ( 94 کپسول) را دارا بود. رقم کلات نیز بیشترین وزن هزار دانه ( 50 52 ) را به خود اختصاص داد. بیشترین عملکرد روغن در تیمار کود شیمایی و رقم کلات / عملکرد دانه ( 1533 کیلوگرم در هکتار) و درصد روغن ( 03 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, اسفراین, التان, روغن, کلات, کمپوست, کود دامی, کنجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036274,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and صبوری, ا بوذر and محمدآبادی, علی اصغر and مرادی, روح اله},
title = {تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {241--250},
numpages = {9},
keywords = {اسفراین، التان، روغن، کلات، کمپوست، کود دامی، کنجد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A صبوری, ا بوذر
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A مرادی, روح اله
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]