هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل کودهای بیولوژیکی نیتروکسین، باکتری حل کننده فسفات و ورمی‌کمپوست و شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کودی باعث افزایش شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک و سرعت رشد کرچک در مقایسه با شاهد شد. حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ در 125 روز پس از سبز شدن برای ورمی‌کمپوست و شاهد به ترتیب برابر با 2/2 و 9/0 مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان تجمع ماده خشک در 125 روز پس از سبز شدن به ترتیب برای تیمار ورمی کمپوست و شاهد برابر با 3/692 و 495 گرم در مترمربع حاصل شد. حداکثر و حداقل مقادیر سرعت رشد گیاه در 85 روز پس از سبز شدن به ترتیب در تیمار ورمی‌کمپوست و شاهد برابر با 5/16 و 6/7 گرم در متر مربع در روز بدست آمد.

کلمات کلیدی

, باکتری حل کننده فسفات, شاخص سطح برگ, نیتروکسین, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036277,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {باکتری حل کننده فسفات، شاخص سطح برگ، نیتروکسین، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]