هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( مطالعه اثر تأثیر مقادیر کود دامی بعنوان راهکاری پایدار بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات رشدی، عملکرد اندام های هوایی و محتوی و عملکرد اسانس گیاه دارویی زوفا تحت تأثیر مقادیر کود دامی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. تیمارها شامل مصرف صفر، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار کود دامی از نوع گاوی پوسیده بود که همزمان با عملیات آماده سازی به زمین اضافه شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح کود دامی بر ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش، نسبت برگ به ساقه، عملکرد اندام های هوایی و عملکرد اسانس زوفا معنی دار بود. با افزایش مقدار مصرف کود دامی از صفر تا 30 تن در هکتار، وزن خشک اندام های هوایی و عملکرد اسانس به ترتیب برابر با 127 و 43 درصد بهبود یافت؛ در حالیکه افزایش بیش از این میزان کود دامی تا 40 تن در هکتار، مقدار این صفات را به ترتیب 112 و 29 درصد بهبود بخشید. بدین ترتیب، می توان مصرف کود دامی را بعنوان نهاده ای آلی در راستای بهبود تولید پایدار گیاهان دارویی همچون زوفا در درازمدت مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, گیاه دارویی و معطر, ماده آلی, مدیریت پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036278,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and آسیه سیاهمرگویی and سوسن خرم دل and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {مطالعه اثر تأثیر مقادیر کود دامی بعنوان راهکاری پایدار بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، گیاه دارویی و معطر، ماده آلی، مدیریت پایدار حاصلخیزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر تأثیر مقادیر کود دامی بعنوان راهکاری پایدار بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A آسیه سیاهمرگویی
%A سوسن خرم دل
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]