پژوهش های علوم گیاهی, دوره (1), شماره (8), سال (2008-3) , صفحات (36-46)

عنوان : ( بررسی فلورستیک، شکل زیستی وناحیه رویشی گیاهان دارویی منطقه درکش دراستان خراسان شمالی )

نویسندگان: مرجانه آیدانی , فرخ قهرمانی نژاد , رمضانعلی خاوری نژاد , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه قرق درکش درمختصات جغرافیایی 56 درجه و 41 دقیقه تا 56 درجه و 49 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 24 دقیقه تا 37 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی واقع شده است وازنظرموقعیت مکانی درشمال شرق ایران ودرغرب بجنورد، به فاصله 75 کیلومتری ازآن قراردارد. مساحت این ناحیه کوهستانی که بخشی ازارتفاعات آلاداغ می باشد، 4000 هکتاراست. حداقل ارتفاع ازسطح دریا 1000 متروحداکثر 2455 متراست. دراین تحقیق فلورمنطقه برای اولین بارموردبررسی قرارگرفت ودرمجموع تعداد 506 گونه متعلق به 310 جنس و 76 تیره گیاهی شناسایی شدکه ازبین آن هابیش از 140 گ.نه باارزش دارویی تشخیص داده شدکه به 116 جنس و 39 تیره گیاهی تعلق دارند. تیره نعناعیان با 26 گونه، تیره کاسنی با 21 گونه وتیره گل سرخ با 13 گونه به ترتیب دارای بیشترین تعدادگونه دارویی هستند.مطالعه طیف شکل زیستی گیاهان دارویی منطقه نشان می دهد که همی کریپتوفیت ها، تروفیت ها،وژیوفیت 14 درصدبیشترین شکل زیستی راداراهستند.ازنظرفیتوجغرافیایی نیزگونه های دارویی متعلق به نواحی / 18 و 25 /4 ، هابه ترتیب با 40 رویشی ایران – تورانی ، اروپا- سیبری (هیرکانی واکسینوهیرکانی)ومدیترانه ای هستند

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, شکل زیستی, ناحیه رویشی, خراسان شمالی, درکش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036279,
author = {مرجانه آیدانی and فرخ قهرمانی نژاد and رمضانعلی خاوری نژاد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {بررسی فلورستیک، شکل زیستی وناحیه رویشی گیاهان دارویی منطقه درکش دراستان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-0298},
pages = {36--46},
numpages = {10},
keywords = {گیاهان دارویی، شکل زیستی، ناحیه رویشی، خراسان شمالی، درکش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فلورستیک، شکل زیستی وناحیه رویشی گیاهان دارویی منطقه درکش دراستان خراسان شمالی
%A مرجانه آیدانی
%A فرخ قهرمانی نژاد
%A رمضانعلی خاوری نژاد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2008

[Download]