اندازه گیری تربیتی, دوره (4), شماره (11), سال (2013-4) , صفحات (34-53)

عنوان : ( رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه )

نویسندگان: حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی , علی غنائی چمن آباد , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با نظر به اهمیت گرایش به تفکر انتقادی در نظام‌های آموزشی و برنامه‌های درسی در سطوح قبل از آموزش عالی و وجود ابزاری با فرم کوتاه به جهت سنجش میزان آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) در دانش آموزان مقطع متوسطه صورت گرفت. روش: در قالب یک طرح توصیفی پیمایشی، نمونه‌ای 472 نفری با استفاده از فرمول حجم نمونه از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد (270 دختر و 202 پسر) و با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی را تکمیل نمودند. روایی این پرسشنامه، از طریق روایی محتوا، روایی سازه و روایی عاملی ارزیابی شد. همچنین برای بررسی روایی عاملی، روش تحلیل عاملی تأییدی بکار رفت. اعتبار این پرسشنامه نیز از طریق همسانی درونی و روش تصنیف (دو نیمه کردن) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها بیانگر روایی سازه خوب این مقیاس بود. نتایج حاصله از تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش مطلوب و قابل قبول ماده‌ها بود. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام خرده مقیاس ها و کل مقیاس در هر دو جنس و کل شرکت کنندگان از نظر روان سنجی مطلوب به دست آمد و ضریب قابلیت اعتماد نیز مناسب بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که نسخه ی فارسی پرسشنامه ی گرایش به تفکر انتقادی، در جامعه ی ایران اعتبار و روایی خوبی دارد و می‌توان از آن برای ارزیابی گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان ایرانی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, گرایش به تفکر انتقادی, برنامه درسی, اعتبار, روایی, تحلیل عاملی تأییدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036280,
author = {پاک مهر, حمیده and میردورقی, فاطمه and غنائی چمن آباد, علی and کرمی, مرتضی},
title = {رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {11},
month = {April},
issn = {2252-004x},
pages = {34--53},
numpages = {19},
keywords = {تفکر انتقادی، گرایش به تفکر انتقادی، برنامه درسی، اعتبار، روایی، تحلیل عاملی تأییدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه
%A پاک مهر, حمیده
%A میردورقی, فاطمه
%A غنائی چمن آباد, علی
%A کرمی, مرتضی
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2013

[Download]