علوم حرکتی و ورزش, دوره (14), شماره (14), سال (2010-3) , صفحات (51-59)

عنوان : ( بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی , حمید رجبی , محسن محمدنیا احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال بود.36 دانشجوی پسر تربیت بدنی به روش تصادفی انتخاب شدند. آزمون وینگیت به عنوان ملاک مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آزمون RAAT در سنجش حداکثر و میانگین توان افراد فعال از اعتبار لازم و کافی برخوردار است و همچنین هر دو آزمون پایا هستند.

کلمات کلیدی

, توان بی هوازی, آزمون, وینگیت, RAAT , RAST
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036283,
author = {صابری کاخکی, علیرضا and حمید رجبی and محسن محمدنیا احمدی},
title = {بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال},
journal = {علوم حرکتی و ورزش},
year = {2010},
volume = {14},
number = {14},
month = {March},
issn = {1581-3587},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {توان بی هوازی، آزمون، وینگیت، RAAT ; RAST},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A حمید رجبی
%A محسن محمدنیا احمدی
%J علوم حرکتی و ورزش
%@ 1581-3587
%D 2010

[Download]