فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (3), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (121-134)

عنوان : ( محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی ها )

نویسندگان: بهاره بهکمال , محبوبه هوشمندکفاشیان , محمود نقیب زاده , رضا عسگری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبیعت توزیع شده تولید هستان شناسی ها منجر به هستان شناسی های ناهمگونی میشود که سعی در بیان مفاهیم در یک حوزه را دارند. هدف از تطابق هستان شناسی ها یافتن تشاب های معنایی بین موجودیت - های هستانشناسیهای مختلف میباشد. تطابق دهندگان هستانشناسیها از روشهای مختلف برای یافتن این تشابها استفاده میکنند که در این مقاله بر روش لغوی تاکید می شود . در هستان شناسی ها ممکن است عبارتهای مختلفی برای بیان یک مفهوم استفاده شوند. تطابقدهندگان هستان شناسی ها معهو با استفاده از یک لغتنامه ی خارجی، نظیر Word Net سعی در یافتن شباهتهای معنایی بین نامهای موجودیتها دارند ؛ اما استفاده از Word Net در تطابق هستان شناسی ها با مشکلاتی همراه است و فاز تطابق لغوی تطابق دهندگان مشهور همچنان با کاستی هایی روبه رواست. در این مقاله، علاوه بر حل مشکلات استفاده از Word Net ، سعی شده با افزودن تکنیکهای الگوهای نام گذاری، این فاز بهبود داده شهود . سپس عمل تطهابق بر روی مجموعه داده آزمونهای سازمان ارزیابی هم ترازی هستان شناسیها ) (OAEI با استفاده از روش واژهای ببهود یافته صورت میگیرد. نتایج اجرا نشان می دهد که فاز لغوی بهبودیافته از فاز لغوی تطابق دهندگان مشهوری مانند + Prior ، ASMOV و RiMOM برحسب معیارهای استاندارد ارزیابی پیشی میگیرد.

کلمات کلیدی

, تطابق هستانشناسی ها, Word Net , الگوههای نام گذاری , شهباهت لغوی, هم ترازی هستانشناسیها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036291,
author = {بهاره بهکمال and هوشمندکفاشیان, محبوبه and نقیب زاده, محمود and رضا عسگری مقدم},
title = {محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی ها},
journal = {فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-1985},
pages = {121--134},
numpages = {13},
keywords = {تطابق هستانشناسی ها، Word Net ، الگوههای نام گذاری ، شهباهت لغوی، هم ترازی هستانشناسیها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی ها
%A بهاره بهکمال
%A هوشمندکفاشیان, محبوبه
%A نقیب زاده, محمود
%A رضا عسگری مقدم
%J فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-1985
%D 2010

[Download]