علوم زیستی ورزشی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (55-71)

عنوان : ( اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی )

نویسندگان: محسن محمدنیااحمدی , محمد خاکساری حداد , علیرضا صابری کاخکی , مهربانی میترا , نادر شاهرخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی، وزن بدن و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر پس از مصرف عصاره زیره کوهی است. به این منظور 40 سر موش صحرایی نر سالم به پنج گروه کنترل، حلال، تمرین استقامتی، زیره کوهی و تمرین استقامتی + زیره کوهی تقسیم شدند برنامه تمرینی به مدت شش هفته (پنج روز در هفته، 90 دقیقه با سرعت 25 متر بر دقیقه) انجام شد. عصاره زیره کوهی در همان مدت و به مقدار 5 میلی گرم محلول در 1.5 میلی لیتر آب مقطر، در گروه های زیره کوهی و تمرین استقامتی + زیره کوهی مصرف شد. متغیرهای وابسته تری گلیسیرید (TG)، کلسترول تام (TC)،HDL-c و LDL-c، وزن و استقامت قلبی - عروقی قبل از دوره و در پایان آن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری One-way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بر پایه نیمرخ لیپیدی، شش هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زیره کوهی، سبب افزایش معنی دار مقدار HDL-c شده (P=0.013)، هم چنین مقدار TG،TC و LDL-c کاهش یافت، اما معنی دار نبود. از طرفی نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تغییر معنی دار وزن بدن در گروه تمرین استقامتی + زیره کوهی بود (P=0.26). هرچند سبب افزایش معنی دار استقامت قلبی عروقی شد (P=0.001). نتایج نشان می دهند که این برنامه، مقدار HDL-c پلاسما را تحت تاثیر قرار می دهد و در بهبود استقامت قلبی - عروقی و حفظ وزن بدن نیز موثر است، بنابراین ممکن است برای پیشگیری از بروز بیماری های قلبی مفید باشد

کلمات کلیدی

, تمرین استقامتی, عصاره زیره کوهی, نیمرخ لیپیدی, وزن بدن, استقامت قلبی -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036293,
author = {محسن محمدنیااحمدی and محمد خاکساری حداد and صابری کاخکی, علیرضا and مهربانی میترا and نادر شاهرخی},
title = {اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-9325},
pages = {55--71},
numpages = {16},
keywords = {تمرین استقامتی، عصاره زیره کوهی، نیمرخ لیپیدی، وزن بدن، استقامت قلبی - عروقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی
%A محسن محمدنیااحمدی
%A محمد خاکساری حداد
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مهربانی میترا
%A نادر شاهرخی
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2009

[Download]