المپیک, دوره (4), شماره (13), سال (2006-3) , صفحات (7-20)

عنوان : ( اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر )

نویسندگان: رضا روح الهی , دکتر احمد فرخی , علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرضیه میگل و هال (1990) درباره اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در شرایطی بود که عامل جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفت. آزمودنیهای تحقیق (60 (n= به تفکیک دختر و پسر (30 نفر دختر، 30 نفر پسر) هر یک به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (تمرین مسدود و تمرین تصادفی) تقسیم شدند. آزمودنیها یک تکلیف زنجیره ای زمانبندی شده را تمرین کردند. آزمایش شامل سه مرحله بود؛ مرحله فراگیری (تمرین)، مرحله یادداری با تاخیر و مرحله انتقال. داده های تحقیق با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر روی عامل دسته های تمرینی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که تمرین مسدود در دختران به طور معناداری باعث یادگیری بهتر برنامه حرکتی تعمیم یافته شد، در صورتی که در پسران، تمرین تصادفی باعث یادگیری بهتر این مولفه شد. این احتمال وجود دارد که بروز نتایج متفاوت در دختران و پسران، به چگونگی ارایه اطلاعات، ظرفیت و اندازه حافظه کاری فضایی متفاوت آنها مربوط باشد. در خصوص مولفه پارامتریزه کردن پارامتر زمان، تفاوت معناداری بین هیچ یک از گروههای تمرینی مشاهده نشد. به طور کلی، یافته های تحقیق حاضر از فرضیه مگیل و هال (1990) حمایت کرد.

کلمات کلیدی

, یادگیری حرکتی , تداخل زمینه ای , برنامه حرکتی تعمیم یافته , پارامتریزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036295,
author = {رضا روح الهی and دکتر احمد فرخی and صابری کاخکی, علیرضا},
title = {اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر},
journal = {المپیک},
year = {2006},
volume = {4},
number = {13},
month = {March},
issn = {1025-4277},
pages = {7--20},
numpages = {13},
keywords = {یادگیری حرکتی ، تداخل زمینه ای ، برنامه حرکتی تعمیم یافته ، پارامتریزه کردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر
%A رضا روح الهی
%A دکتر احمد فرخی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2006

[Download]