پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-9) , صفحات (9-18)

عنوان : ( بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب )

نویسندگان: احمد صباحی , علی اکبر ناجی میدانی , الهه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام می‌شود. با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم موثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخص‌های «سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته‌ داده‌های مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافته‌های تحقیق را تقویت می‌نماید. یافته‌های تحقیق حاکی از اثر معنی‌دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تاثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کم درآمد و فقیر این اثر منفی است. بر اساس نتایج پژوهش کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته بخصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تاکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاست‌های تشویقی دولت‌ها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس می‌شود.

کلمات کلیدی

کارآفرینی؛ نوآوری؛ رشد اقتصادی؛ الگوهای رشد درونزا؛ مدل اقتصادسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036299,
author = {صباحی, احمد and ناجی میدانی, علی اکبر and سلیمانی, الهه},
title = {بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {September},
issn = {2228-5954},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {کارآفرینی؛ نوآوری؛ رشد اقتصادی؛ الگوهای رشد درونزا؛ مدل اقتصادسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
%A صباحی, احمد
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A سلیمانی, الهه
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2013

[Download]