حکمرانی، سیاست و دوستی , 2013-04-24

عنوان : ( حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008 )

نویسندگان: وحید سینائی , افسانه رحمانیان کوشککی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سال های پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز قابل تفکیک است. در دوره نخست بیشتر نظریه پردازان و سیاستگذاران توسعه به دولت بزرگ اعتقاد داشتند.در کشورهای در حال توسعه استدلال می شد از آن جا که بخش خصوصی توان و سرمایه مورد نیاز برای بسیج منابع را ندارد دولت از طریق شرکت-های دولتی، منابع لازم را تجهیز می کند. در دوره دوم دیدگاه های طرفداران اقتصاد بازار (مکتب شیکاگو یا نئولیبرال ها) به شدت رواج یافت. در این رویکرد باور به قدرت بازارها و انتخاب مردم و کارآمدی رقابت و قیمت های بازار جای تخصیص دولتی منابع را گرفت. اگر شعار دوره اول را \\\" دولت، موتور توسعه \\\" و دوره دوم را \\\" دولت کوچک \\\" بدانیم، شعار دوره سوم \\\" حکمرانی خوب \\\" است. در این دوره ، دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی های مختلف رنج می برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است. در این دوره مسئله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داد. عدم مداخله یا مداخله ی دولت ضعیف و ناکارآمد راه گشا نخواهد بود. زیرا دخالت دولت ضعیف و بد در اقتصاد، مجموعه ای از بحران ها و عدم مداخله آن هم بحران های دیگری را به وجود می آورد. موضوع محوری حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای مردم سالار و برابر خواهانه باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش ویژگی؛ حق اظهار نظر و پاسخگویی، بی ثباتی سیاسی و خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین ومقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. در این تعریف هر اندازه ویژگی های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثر بخشی دولت در یک جامعه بیش تر و فساد ، مقررات اضافی ، بی ثباتی سیاسی و خشونت کم تر باشد حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه اقتصادی مناسب تر خواهد بود. در این مقاله وضعیت حکمرانی خوب در دو کشور ایران و ترکیه را با توجه به شش ویژه گی یاد شده در سال های 2000 و 2008 با یکدیگر مقایسه و توضیحاتی در باره وجود تفاوت های موجود میان آن ها ارائه می کنیم.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب , حق اظهار نظر و پاسخگویی, بی ثباتی سیاسی و خشونت, اثر بخشی دولت, کیفیت قوانین ومقررات, حاکمیت قانون , کنترل فساد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036303,
author = {سینائی, وحید and رحمانیان کوشککی, افسانه},
title = {حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008},
booktitle = {حکمرانی، سیاست و دوستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حکمرانی خوب ،حق اظهار نظر و پاسخگویی، بی ثباتی سیاسی و خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین ومقررات، حاکمیت قانون ، کنترل فساد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008
%A سینائی, وحید
%A رحمانیان کوشککی, افسانه
%J حکمرانی، سیاست و دوستی
%D 2013

[Download]