دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13

عنوان : ( بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانهای دولتی مشهد )

نویسندگان: جواد یزدی مقدم , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانها برای تداوم حیات، ایجاد ارزش ها، عملکرد بهتر و تحقق اهداف نیاز به نوآوری، پیشرو بودن، ریسک پذیری و در کل کارآفرینی دارند. یکی از رویکردهای سازمانها برای افزایش عملکرد مناسب کارآفرینی سازمانی و وجود افراد کارآفرین در سازمان است. چراکه کارآفرینی سازمانی می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان داشته باشد. در حالیکه مدیریت بوروکراتیک و محافظه کارانه در سازمان ها و نهادهای بخش عمومی، که ناشی از نوع ساختارها، فرهنگ حاکم بر سازمان و فعالیت های سنتی می باشد، به مانعی برای ایجاد کارآفرینی سازمانی تبدیل شده است. این امر باعث می شود که بخش دولتی کارآفرین نباشد و عملکرد در بخش دولتی تضعیف گردد. در همین راستا هدف از این مقاله اینست که کارآفرینی سازمانی و عوامل تاثیر گذار برآن و همچنین همبستگی بین متغیرها در رفتار کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه را در سازمانها و نهاد های دولتی مورد بررسی قرار دهد. تا بتوان رابطه آن را با عملکرد در سازمانهای دولتی و عمومی مشخص نمود. در نتیجه سازمانهای دولتی و عمومی با حرکت به سوی کارآفرینی سازمانی می توانند در مقابل تغییرات درونی و بیرونی محیط سازمان خود، یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمایند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی سازمانی – رفتارکارآفرینانه , مدیریت کارآفرینانه , عملکرد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036306,
author = {یزدی مقدم, جواد and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانهای دولتی مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {کارآفرینی سازمانی – رفتارکارآفرینانه - مدیریت کارآفرینانه - عملکرد سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانهای دولتی مشهد
%A یزدی مقدم, جواد
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]