جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (2), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (51-70)

عنوان : ( بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقی لو , یوسف خدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، کارآیی هر سازمان به ویژه سازمان‌های متولی مدیریت روستایی در گرو تأمین نیازها و پاسخگویی به خواسته های فزاینده مردم است که به‌کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و ارتقای سطح کیفی خدمات را در مناطق روستایی بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. به طور کلی، شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته های آن‌ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت‌های مدیریتی و کارآمدسازی نظام اداری دارد. در واقع، توجه به نقش مردم و آگاهی از خواسته های آن‌ها چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبردهای مناسب و ارتقای سطح کیفی خدمات فراهم می‌آورد. به همین منظور تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی و سنجش سطح رضایت‌مندی روستاییان از خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های متولی مدیریت روستایی، اولویت‌های سازمان‌ها را جهت ارائه خدمات مورد شناسایی قرار دهد. از این رو جهت پوشش کامل تمامی سطوح و انتظارات ساکنین، از مدل راتر جهت تعیین ابعاد خدمات در سطح 59 سکونتگاه روستایی شهرستان ایجرود استان زنجان استفاده شد. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 436 نفر و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، سطح رضایت‌مندی از سازمان‌های مور نظر در تمامی شاخص‌های مورد به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. در رتبه بندی شاخص‌های موثر در میزان رضایت‌مندی شاخص‌هایی همچون ارتباط صمیمانه و دوستانه مردم و مسئولین، پاسخگویی به مشکلات مردم توأم با احترام و ادب، نحوه رسیدگی مسئولین به وظایف خود و میزان علاقه و انگیزه مسئولین در انجام وظایف خود بیشترین سهم را در تبیین میزان رضایت‌مندی مردم از سازمان‌ها داشته‌اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که معیار قابل اعتماد بودن با ضریب تعیین 432/0، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت‌مندی مردم داشته است. به طور کلی در جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی توسط سازمان‌های متولی آگاهی از نیازهای روزمره مردم و شناسایی زمینه های خدماتی در راستای تأمین نیازها و خواسته های مردم اجتناب ناپذیر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, رضایت‌مندی, سازمان, ابعاد خدمات, مدل راتر, شهرستان ایجرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036307,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and خسروبیگی برچلوئی, رضا and علی اکبر تقی لو and یوسف خدایی},
title = {بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {2345-2277},
pages = {51--70},
numpages = {19},
keywords = {رضایت‌مندی، سازمان، ابعاد خدمات، مدل راتر، شهرستان ایجرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A علی اکبر تقی لو
%A یوسف خدایی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2013

[Download]