روان شناسی بالینی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (11-26)

عنوان : ( اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید )

نویسندگان: لیلا امیر پور , محمود طباطبایی , مرتضی مدرس غروی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارانویا و اضطراب جنبه های شناختی مشترکی دارند که این شباهتها به ظهور درمان های کوتاه مدت منجر شده است . بر این اساس درمانهای اضطراب طرحریزی شده اند. هدف پژوهش حاضر با بررسی فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب بیماران مبتبا به اسکزوفرنیای پارانوئید انجام شد.

کلمات کلیدی

, فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب, عقاید پارانوئید, هذیانهای گزند و آسیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036314,
author = {امیر پور, لیلا and محمود طباطبایی and مرتضی مدرس غروی and حسن آبادی, حسین},
title = {اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501x},
pages = {11--26},
numpages = {15},
keywords = {فنون شناختی- رفتاری کاهش اضطراب، عقاید پارانوئید،هذیانهای گزند و آسیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی فنون شناختی-رفتاری کاهش اضطراب در درمان عقاید پارانوئید و هذیانهای گزند و آسیب دو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید
%A امیر پور, لیلا
%A محمود طباطبایی
%A مرتضی مدرس غروی
%A حسن آبادی, حسین
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2010

[Download]