دومین کنفرانس مدیریت دانش , 2010-01-30

عنوان : ( پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی )

نویسندگان: مرضیه عالی , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تبیین پویش روایی به عنوان سازوکاری موثر برای مدیریت دانش ضمنی افراد در سازمانهاست. بنابراین،نخست به تشریح مفروضات زیربنایی پارادایمهای حاکم بر مدیریت دانش که جهتگیریهای فکری و عملی محققان این عرصه را در تبیین مفهوم دانش و مدیریت آن مشخص می سازند، پرداخته می شود. آنگاه با اتکاء به مفروضه های هستی شناختی پدیدارشناسی سازمانی و ملاحظات مهم روششناختی این حوزه، رویکرد روایی و پویش روایی به عنوان مکانیز می موثر درخدمت مدیریت دانش به منظور بهرهبرداری و استخراج دانش ضمنی کارکنان سازمان مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، به روشهای تحلیل روایتهای سازمانی اشاره می گردد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, دانش ضمنی, پدیدار شناسی , روایت, پویش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036316,
author = {عالی, مرضیه and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی},
booktitle = {دومین کنفرانس مدیریت دانش},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، دانش ضمنی،پدیدار شناسی ، روایت، پویش روایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی
%A عالی, مرضیه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J دومین کنفرانس مدیریت دانش
%D 2010

[Download]