پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (26), شماره (98), سال (2013-5) , صفحات (9-15)

عنوان : ( مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , ایرج کریمی , شهلا بندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت این تحقیق تعداد 96 جفت غده آدرنال به تعداد مساوی از گوسفندان و بزهای نر نژاد لری – بختیاری در دو سن شش ماه تا یک سال و یک سال تا 5/1 سال از کشتارگاه بروجن جمع آوری و به آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده منتقل گردید. پس از تشریح و جدانمودن بافت های اضافی روی نمونه ها ، وزن آنها تعیین و طول ، عرض و ضخامت هریک از غدد آدرنال چپ و راست با استفاده از کولیس اندازه گیری شد.جهت مطالعات هیستومتری پس از مقطع گیری و رنگ آمیزی نمونه ها با هماتوکسیلین – ائوزین، نواحی قشری و مرکزی هر غده با استفاده از روش میکرومتری مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نتایج بدست آمده بین آدرنال چپ و راست و دو سن مورد مطالعه، با استفاده از آزمون تی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین پارامترهای آدرنال چپ و راست اختلاف معنی داری در حیوانات وجود دارد. متوسط وزن و طول آدرنال چپ بزرگتر از آدرنال راست در هر دوحیوان بود. در مقایسه سنین شش ماه تا یک سال در گوسفندو بز اختلاف معنی داری بین طول وعرض در دوحیوان مشاهده شد. ضخامت و وزن غده آدرنال چپ در گوسفندان بزرگ تر بز بود و اختلاف بین آنها معنی دار بود(0.05 P<). در بررسی هیستومتری مشخص شد که بین کپسول و قسمت مرکزی غده اختلاف معنی داری وجود دارد و در گوسفند بزرگتر از بز بود. بقیه پارامترها در دوسن و بین دو گونه نیز مقایسه شد و مشاهده شد که بین کورتکس و ناحیه فاسیکولاتای غده آدرنال چپ اختلاف معنی داری وجود دارد و در گوسفندان یک تا یک و نیم سال بزرگتر از بزهای هم سن بود و در گوسفند و بزهای شش ماه تا یک سال نیز این مسئله صادق بود.

کلمات کلیدی

, مورفولوژی, بافت شناسی, غده آدرنال, گوسفند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036327,
author = {محمدپور, احمدعلی and ایرج کریمی and شهلا بندری},
title = {مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2013},
volume = {26},
number = {98},
month = {May},
issn = {2423-5423},
pages = {9--15},
numpages = {6},
keywords = {مورفولوژی، بافت شناسی، غده آدرنال، گوسفند، بز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز
%A محمدپور, احمدعلی
%A ایرج کریمی
%A شهلا بندری
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2013

[Download]