نخستین همایش بین المللی میان رشته‌ای آموزش و یادگیری زبان , 2012-10-30

Title : ( مقایسه سازه‌های پرسشنامه ویژگی‌های مدرسان موفق زبان با مدرسان موفق ترجمه )

Authors: Mohammad Reza Hashemi , Nasrin Ashrafi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036331,
author = {Hashemi, Mohammad Reza and Ashrafi, Nasrin},
title = {مقایسه سازه‌های پرسشنامه ویژگی‌های مدرسان موفق زبان با مدرسان موفق ترجمه},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی میان رشته‌ای آموزش و یادگیری زبان},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {ویژگیهای مدرسان موفق زبان؛ توانش ترجمه؛ معلم ترجمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سازه‌های پرسشنامه ویژگی‌های مدرسان موفق زبان با مدرسان موفق ترجمه
%A Hashemi, Mohammad Reza
%A Ashrafi, Nasrin
%J نخستین همایش بین المللی میان رشته‌ای آموزش و یادگیری زبان
%D 2012

[Download]