روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (11), شماره (43), سال (2006-1) , صفحات (441-448)

عنوان : ( نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی )

نویسندگان: فیروزه رضایی کارگر , سهیلا کربندی , حسین حسن آبادی , حبیب الله اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پیروی از دستورات درمانی می‌ تواند بهبود و یا ناتوانی بیماران را در پی داشته، بر دستاوردهای درمانی تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط نوع شخصیت، با میزان پیروی از رژیم‌ های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه ‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان خراسان انجام شد. مواد و روش ‌کار: 250 بیمار دیابتی مصرف کننده قرص یا قرص و انسولین به روش نمونه ‌گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به ‌کمک یک پرسش‌ نامه جمعیت‌ شناختی و اطلاعات همراه با مصاحبه، پرسش ‌نامه NEO-FF1، پرسش ‌نامه میزان پیروی و پرسش‌ نامه فعالیت‌ های بیماران دیابتی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ های گردآوری شده به ‌کمک تحلیل واریانس یک ‌طرفه، ضریب همبستگی و مدل خطی عمومی تحلیل گردیدند. یافته‌ ها: روان ‌رنجوری ارتباط منفی، اما غیر معنی ‌دار با پیروی داشت. هم ‌چنین بین برون ‌گرایی و وجدان ‌گرایی با پیروی، ارتباط مثبت معنی ‌دار به ‌دست آمد. آزمون مدل خطی عمومی پس از حذف اثر برخی متغیرهای کیفی و کمی مهم نشان داد که برون‌ گرایی و حمایت اجتماعی دارای بیشترین اثر می ‌باشند. نتیجه‌ گیری: ویژگی‌ های شخصیتی می ‌توانند بر میزان پیروی بیماران اثر بگذارند. با افزایش یا کاهش برون ‌گرایی، پیروی نیز افزایش یا کاهش می ‌یابد. هم ‌چنین برون‌ گرایی و حمایت اجتماعی بیش از سایر عوامل، بر پیروی تاثیر می ‌گذارند.

کلمات کلیدی

, شخصیت, پیروی, باورهای بهداشتی, دیابت قندی, NEO-FF1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036335,
author = {فیروزه رضایی کارگر and سهیلا کربندی and حسن آبادی, حسین and حبیب الله اسماعیلی},
title = {نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2006},
volume = {11},
number = {43},
month = {January},
issn = {1735-4315},
pages = {441--448},
numpages = {7},
keywords = {شخصیت، پیروی، باورهای بهداشتی، دیابت قندی، NEO-FF1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی
%A فیروزه رضایی کارگر
%A سهیلا کربندی
%A حسن آبادی, حسین
%A حبیب الله اسماعیلی
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2006

[Download]