تحقیقات تولیدات دامی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (53-63)

عنوان : ( تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری )

نویسندگان: فاطمه بحری بیناباج , مجتبی طهمورث پور , علی اصغر اسلمی نژاد , محمود وطنخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رای ارزیابی عوامل غیرژنتیکی مؤثر بر زنده مانی بره های قره گل از زمان تولد تا سن از شیرگیری، 6426 رکورد که بین سالهای 1370 تا 1387 در مرکز اصلاح نژاد قره گل سرخس جمع آوری شده بود بکار رفت. صفات مورد مطالعه شامل زنده مانی 60 و 90 روزگی بود. برای هر صفت، مدل خطی شامل اثرات سال و ماه تولد بره، نوع تولد، ،30 ، تجمعی در سنین تولد تا 14GLM جنس بره، سن میش و متغیر کمکی وزن تولد بره (خطی و درجه دوم) بود. تجزیه و تحلیل آماری به کمک رویه میزان .(P<0/ انجام شد. بجز سن میش تمامی عوامل بر صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشتند ( 01 SAS نرم افزار آماری 17 درصد بود. خطر نسبی مرگ، از / 5 و 79 /87 ، مرگ و میر تا سن از شیرگیری در کل گله، تک قلو و دو قلوها به ترتیب 8 زمان تولد تا 30 روزگی روند صعودی و بعد از آن روند نزولی داشت. در بر ههای نر و دوقلوها میزان مرگ و میر در مقایسه با 4 کیلوگرم بود. وزن تولد بهینه /25±0/ 5 و دوقلوها 655 /32±0/ ماده ها و تک قلوها بالاتر بود. میانگین وزن تولد تک قلوها 675 5/88 ،4/ 5 و 68 / 60 و 90 روزگی در تک قلوها و دوقلوها به ترتیب 78 ،30 ، که در آن زنده مانی بیشینه بود در سنین تولد تا 14 60 و 90 روزگی در بر ههای نر و ،30 ، 5 و 5 کیلوگرم بود. وزن تولد بهینه در سنین تولد تا 14 / 5، و 93 / 5 و 03 /93 ،4/ و 86 5 و 5 کیلوگرم بود. پیشنهاد می شود که در نژاد قره گل برای بهبود / 5، و 9 / 6 و 6 /4 ،5/ 6 و 6 /1 ،5/ 5 و 4 / ماده به ترتیب 9زنده مانی، بجای انتخاب برای وزن تولد سنگی نتر، انتخاب برای وزن تولد بهینه انجام شود.

کلمات کلیدی

, زنده مانی بره, نژاد قره گل, وزن تولد بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036343,
author = {بحری بیناباج, فاطمه and طهمورث پور, مجتبی and اسلمی نژاد, علی اصغر and محمود وطنخواه},
title = {تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2252-0872},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {زنده مانی بره، نژاد قره گل، وزن تولد بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری
%A بحری بیناباج, فاطمه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A محمود وطنخواه
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2013

[Download]