مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (2), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (135-167)

عنوان : ( بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی )

نویسندگان: مسعود نیکوقدم , محمود هوشمند , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه، در کنار عواملی چون سرمایه‎گذاری در سرمایه‎های مادی و انسانی، ثبات جوامع، نقش دولت، نوع نظام سیاسی کشور و نیز رشد جمعیت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، «ساختار سنی جمعیت» است. از اینرو در مقاله حاضر تاثیر ساختار سنی جمعیت بر تولید سرانه را با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این راستا، ابتدا با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان‎دهنده رابطه ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، سپس در مرحله بعد، این مدل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون تجربی مدل، اطلاعات در دسترسِ 82 کشور دنیا را برای دوره زمانی 1982 تا 2008 مورد استفاده قرار دادیم. نتایج بیانگر این است که افزایش یک درصد در سهم جمعیت زیر 15 سال از کل جمعیت، باعث کاهش 1/08 درصد در درآمد سرانه می‎شود. همچنین افزایش یک درصد در سهم جمعیت 15 تا 64 سال و یک درصد در سهم جمعیت بالای 65 سال از کل جمعیت، به ترتیب باعث افزایش 3/39 درصد و 0/34 درصد در درآمد سرانه می‎شود.

کلمات کلیدی

ساختار سنی جمعیت؛ درآمد سرانه؛ روش پانل دیتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036346,
author = {نیکوقدم, مسعود and هوشمند, محمود and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2322-2530},
pages = {135--167},
numpages = {32},
keywords = {ساختار سنی جمعیت؛ درآمد سرانه؛ روش پانل دیتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی
%A نیکوقدم, مسعود
%A هوشمند, محمود
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2013

[Download]